Σύνδεση
x
x
Εγγραφή
x

Η «Ιωάννης Σχίζας - ITGuruClub» (στο εξής «ITGuruClub») δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο - Ιστοχώρο https://www.itguruclub.com (στο εξής η «Ιστοσελίδα»), με σκοπό την ηλεκτρονική υποβολή παροχή πληροφοριών και εν γένει των υπηρεσιών της. Η χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτής, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης και την εφαρμοζόμενη Πολιτική Απορρήτου της ITGuruClub. Η χρήση της Ιστοσελίδας (ακόμα και η απλή περιήγηση σε αυτήν) δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου από τον χρήστη, όπως ισχύουν ανά πάσα στιγμή. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας, μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων στους παρόντες Όρους, εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Η ITGuruClub δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και χωρίς τεχνικά σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών, για τυχόν ζημιές που προκύψουν από την μη ομαλή λειτουργία ή την διακοπή πρόσβασης σε αυτήν.

Προϋποθέσεις και Όροι εγγραφής

Η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα δεν απαιτεί εγγραφή του χρήστη και την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Για την πλήρη πρόσβαση, όμως, του χρήστη στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, απαιτείται η εγγραφή του χρήστη με την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού (προφίλ) και η εκ μέρους του χορήγηση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων, καθώς και η σύνδεσή του με τον προσωπικό του λογαριασμό σε κάθε επόμενη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Προϋπόθεση για την εγγραφή και την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας: Ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών και να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

Για την δημιουργία λογαριασμού, ο χρήστης δηλώνει και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία που απαιτούνται συστημικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής του και αποδέχεται τους παρόντες Όρους, αφού τους διαβάσει επιμελώς και τους κατανοήσει, καθώς και την εδώ διαμειβόμενη Πολιτική Απορρήτου.

Ο χρήστης για την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Ιστοσελίδα οφείλει να καταχωρήσει κατ’ αρχάς τα ακόλουθα στοιχεία, πληκτρολογώντας τα ή από σύνδεση με τα προσφερόμενα κοινωνικά δίκτυα που ήδη μετέχει:

1.Το Ονοματεπώνυμό του.

2.Μία έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (‘e-mail’), η οποία έχει ανατεθεί νομίμως στον ίδιο. Στην εν λόγω διεύθυνση, που αποτελεί και το προσωπικό όνομα χρήσης («username»), θα σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος-link για την ενεργοποίηση του λογαριασμού. Ο χρήστης εγγυάται ότι η εν λόγω διεύθυνση είναι υπαρκτή, αληθινή, ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και χρήστης αυτής και ότι αυτή ευρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό του έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αυτής τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.

3.Τον μοναδικό κωδικό πρόσβασής του («password») βάσει των οδηγιών, που παρέχονται στην ιστοσελίδα, προκειμένου οι κωδικοί να είναι έγκυροι και αποδεκτοί. Ο χρήστης οφείλει να τον διατηρεί μυστικό, να μην τον αποκαλύπτει σε τρίτους και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροής του σε τρίτους, να αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης αφενός σε περίπτωση που πιθανολογεί ή διαπιστώσει ότι αυτός έχει διαρρεύσει, αφετέρου δε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για λόγους ασφαλείας και να μην χρησιμοποιήσει ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο κωδικό πρόσβασης, που έχει ανατεθεί σε άλλον χρήστη, που ενδέχεται να περιήλθε σε γνώση του με οποιοδήποτε τρόπο. Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Ιστοσελίδας δεν θα ζητήσει από το χρήστη ποτέ και με κανένα τρόπο να αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασής του. Κάθε επικοινωνία στην οποία ζητείται από τον χρήστη ο κωδικός πρόσβασης του, θεωρείται ύποπτη και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια από τον χρήστη.

4.Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει κατέχει νόμιμα, αποκλειστικά προκειμένου να σταλεί ένας μυστικός αριθμητικός κωδικός για την ταυτοποίηση του προσώπου του χρήστη (two factor authentication). Ο χρήστης οφείλει να είναι ο νόμιμος δικαιούχος του αριθμού. Η υπηρεσία two factor authentication παρέχεται κατόπιν ηλεκτρονικής ρύθμισης του προφίλ του χρήστη.

Ο χρήστης αναφορικά με όλα τα ανωτέρω στοιχεία που καταχωρεί, δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης αναληθών στοιχείων, η εγγραφή του θα ακυρώνεται και δεν θα δύναται να έχει πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό.

Αν ο χρήστης υποπτεύεται ότι τα στοιχεία αυθεντικοποίησής του έχουν υποκλαπεί ή έχουν γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, οφείλει να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει άμεσα την ITGuruClub, μέσα από την χρήση του chat ή της φόρμας επικοινωνίας (Contact us, Feedback). Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας συνίσταται η αποσύνδεση από τον λογαριασμό, μετά το πέρας της περιήγησης στην Ιστοσελίδα.

Η ITGuruClub επιφυλάσσεται να ζητήσει από τον χρήστη την καταχώριση επιπλέον στοιχείων αφενός στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης και ταυτοποίησής του και αφετέρου προκειμένου να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση ορισμένων από τις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των παραγγελθεισών υπηρεσιών σε σημείο επιλογής του χρήστη, ο χρήστης θα κληθεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του σημείου παράδοσης και την πρόσβαση σε αυτό, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να αποθηκεύονται στον λογαριασμό του χρήστη και να συμπληρώνονται αυτόματα, προκειμένου να μην απαιτείται η επανεισαγωγή τους εκ μέρους του χρήστη σε περίπτωση μελλοντικής χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται πιο φιλική (user friendly) προς αυτόν η περιήγησή του στην Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες, που αυτή παρέχει.

Σύνδεση με τον λογαριασμό και περιεχόμενο λογαριασμού

Μετά την επιτυχή εγγραφή και την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, ο χρήστης σε κάθε επόμενη χρήση της Ιστοσελίδας θα δύναται να συνδέεται με τον προσωπικό του λογαριασμό εισάγοντας στα αντίστοιχα κελιά το username του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και το password του (μυστικός κωδικός), όπως εξετέθη ανωτέρω ή από σύνδεση με τα προσφερόμενα κοινωνικά δίκτυα που ήδη μετέχει. Παρέχεται, ως προεξετέθη, επιπλέον και η δυνατότητα αποθήκευσης και αυτόματης συμπλήρωσης των στοιχείων πρόσβασης στον λογαριασμό και ορισμένων πληροφοριών πληρωμής (ενδεικτικά ο αριθμός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η ημερομηνία λήξης, το όνομα κατόχου αλλά όχι ο κωδικός ασφαλείας cvv), ώστε ο χρήστης να συνδέεται αυτόματα με τον λογαριασμό του όταν περιηγείται στην Ιστοσελίδα και να καθίσταται πιο εύκολη η διενέργεια των αγορών αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας συνίσταται η αποσύνδεση από τον λογαριασμό μετά το πέρας της περιήγησης στην Ιστοσελίδα.

Στον λογαριασμό αυτό, ενδέχεται να είναι αποθηκευμένα από προγενέστερη συμπλήρωση δεδομένα, που αφορούν τον χρήστη και την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας (προφίλ χρήστη), όπως ενδεικτικά α) πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του σημείου παράδοσης και την πρόσβαση σε αυτό, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας, β) δεδομένα ιστορικού του χρήστη και ιστορικό συναλλαγών, γ) προτεινόμενες εξατομικευμένες προσφορές προς τον χρήστη, βάσει των δεδομένων χρήσης και του ιστορικού συναλλαγών, δ) λίστα αγαπημένων επιλογών του χρήστη κ.α.

Τροποποίηση στοιχείων λογαριασμού και διαγραφή λογαριασμού

Ο χρήστης, με την είσοδο στον λογαριασμό του, έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τις ανωτέρω παρασχεθείσες πληροφορίες, να τις τροποποιήσει και να διαγράψει τον λογαριασμό, που τηρεί στην Ιστοσελίδα, ακολουθώντας τα βήματα, που περιγράφονται στα αντίστοιχα σημεία της Ιστοσελίδας.


Ηλεκτρονική Πληρωμή & Ασφάλεια Συναλλαγών

Για την πληρωμή με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστική κάρτας κατά την ηλεκτρονική αποστολή/υποβολή της παραγγελίας, είναι αποδεκτές μόνο οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, το λογότυπο των οποίων εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα.

Όλες οι πληρωμές, που πραγματοποιούνται με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών των Συμβεβλημένων Τραπεζικών Συστημάτων με το ITGuruClub. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας, μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Ρητά διευκρινίζεται ότι από στιγμή που ο χρήστης θα προχωρήσει σε χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας, αυτόματα συνδέεται με τον Server της Τράπεζας. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται απευθείας από την Τράπεζα. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει την πληρωμή με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση και έχει αποδεχτεί τους αντίστοιχους όρους χρήσης και διενέργειας συναλλαγών της Τράπεζας, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι από την εκάστοτε Τράπεζα.

Προσωπικά Δεδομένα

Με την εγγραφή του ο χρήστης αναγνωρίζει ότι αποδέχεται τις πρακτικές και τις πολιτικές που περιγράφονται παρακάτω στην Πολιτική Απορρήτου και συναινεί στη συλλογή, χρήση, επεξεργασία και ενδεχόμενη διαβίβαση των πληροφοριών του. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα τηρούνται σε αρχείο, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2472/1997, Ν.2774/1999 και τις Οδηγίες της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ITGuruClub δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή κοινοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που θα συλλεχθούν μέσω της Ιστοσελίδας με την επιφύλαξη όσων παρατίθενται κατωτέρω. Κάθε –εγγεγραμμένος- χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ITGuruClub την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το εν λόγω αρχείο.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι εικόνες, τα λογότυπα/σήματα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες και τα κείμενα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δυνάμενο να αποτελέσει αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ευρισκόμενα στην Ιστοσελίδα, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της ITGuruClub και προστατεύονται βάσει των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας. Συνακόλουθα, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Θεοφιλοπούλου 1, Νέος Κόσμος, 11743
210 9210270, 694 4755643
info [AT] itguruclub [DOT] com

Follow Us

           

Επικοινωνία

Θεοφιλοπούλου 1, Νέος Κόσμος 11743, Αθήνα
210 9210270, 694 4755643
info [AT] itguruclub [DOT] com